Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Klient, który przychodzi do adwokata, oczekuje bezpieczeństwa i pełnego zaufania, tak, aby mieć pewność, że wszystkie informacje, które powierzy pełnomocnikowi, będą bezpieczne. Sprawy, w których adwokaci świadczą usługi prawne, często decydują o przyszłości i życiu ludzi. Bez tajemnicy adwokat nie mógłby wykonywać swojej pracy. Jest gwarantowana przez szereg aktów prawnych. Co przepisy mówią o tajemnicy adwokackiej?

 

Tajemnica adwokacka w prawie

Prawne fundamenty dla powstania tajemnicy adwokackiej wyznacza Konstytucja RP. Zasada państwa prawa, możliwość tworzenia samorządów zawodowych, ochrona tajemnicy komunikowania się, są związane z tajemnicą adwokacką.

Do tajemnicy adwokackiej i obrończej odnosi się kodeks postępowania karnego. “Podmiotami zobowiązanymi do zachowania tajemnicy są obrońcy oraz adwokaci działający w ramach kontaktu z osobą zatrzymaną, a przedmiotem zakazu wszystko to, o czym te osoby dowiedziały się udzielając porady prawnej, lub prowadząc sprawę” - czytamy. Mamy więc tu bardzo szeroki katalog sytuacji, objętych tajemnicą.

A kiedy i kto może zwolnić adwokata z tajemnicy? W przypadku dotyczącej innych spraw niż karne, przepisy mówią, że “sąd lub prokurator (...) zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy (...)”. Natomiast w sprawach karnych może to zrobić tylko sąd. Na postanowienia można złożyć zażalenie.

Tajemnica adwokacka jest również szeroko zdefiniowana w ustawie Prawo o adwokaturze. ”Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej." - czytamy w art. 6. Są jednak wyłączenia, dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do tajemnicy odnosi się również Kodeks Etyki Adwokackiej, który wymienia obowiązki spoczywające na adwokacie w kontekście zachowania tajemnicy.

Tajemnica adwokacka dotyczy wszystkich spraw (cywilnych, gospodarczych, dyscyplinarnych etc.), natomiast obrończa, z której może zwolnić tylko sąd - dotyczy tylko spraw karnych.