Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Przestępstwo i wykroczenie to dwie kategorie naruszeń prawa, między którymi występują istotne różnice. Dowiedz się, czym różni się przestępstwo od wykroczenia oraz sprawdź, jakie reperkusje mają różnice. 

 

Kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie? Różnice są fundamentalne

Zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia podlegają karze. Odpowiedzialność za przestępstwa jest określona w przepisach, które ogólnie możemy określić prawem karnym (najważniejszym dokumentem będzie tu Kodeks karny) a za wykroczenia w prawie wykroczeń (odpowiednio: w kodeksie wykroczeń). Czyli odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia będzie co do zasady uregulowana w różnych kodeksach.

Przestępstwa odróżnia od wykroczeń zagrożenie karą. Dzielimy je na zbrodnie, które można popełnić jedynie umyślnie i podlegają karze pozbawienia wolności na okres minimum 3 lata oraz występki (można się ich dopuścić również nieumyślnie) - tutaj wymierza się karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc lub grzywny powyżej 30 stawek dziennych.  Wykroczenia są zagrożone niższą karą - aresztem od 5 do 30 dni, ograniczeniem wolności do 1 miesiąca, grzywną nieprzekraczającą 5000 zł lub karą nagany.

W przypadku wykroczeń nie podlegamy karze jeżeli zarzucany nam czyn nie jest społecznie szkodliwy, w przypadku przestępstw można odstąpić od wymierzenia kary gdy mamy do czynienia z niską lub znikomą szkodliwością.

Obecnie zarówno w sprawach karnych, dotyczących wykroczeń, jak i przestępstw zdolność orzekania posiadają jedynie sądy. Wcześniej te sprawy rozstrzygały kolegia ds. wykroczeń.

W polskim prawie obowiązują również zasady, które wytyczają bardzo jasne ramy odpowiedzialności za czyny zabronione. Są to:

  • nie ma przestępstwa bez ustawy
  • nie ma przestępstwa bez społecznej szkodliwości
  • nie ma kary bez ustawy
  • nie ma zarówno przestępstwa, jak i odpowiedzialności bez winy
  • ustawa nie działa wstecz.

Konstytucja gwarantuje wszystkim prawo do obrony. W sprawach o przestępstwo i wykroczenia warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.